E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Üyelik Gerektirmez


Soru 1
Türkiye ekonomisinde dönüm noktası olan gelişmelerden biri de 24 Ocak Kararları’nın (1980) yürürlüğe girmesidir.
Kararlardan bazıları;
•    Döviz kurunun ve faiz oranlarının devlet tarafından değil piyasanın arz ve talebi doğrultusunda belirlenmesi,
•     Fiyat denetimlerinin kaldırılması ve fiyatların arz ile talebe göre piyasada belirlenmesi,
•    Üretilen temel mallarda desteklemenin kaldırılması ya da azaltılması,
•    Kapsamlı bir vergi reformuyla bütçe denkliğinin sağlanmasıdır.
Bu kararların halkın yaşamı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  
A) Üretilen malların fiyatının arttığına
B) Halkın vergi yükünün arttığına
C) Döviz fiyatlarının düştüğüne
D) Serbest piyasa ekonomisine geçildiğine
E) Devletin ekonomideki belirleyici rolünün zayıfladığına


Soru 2
İsrail devleti 1948 yılında kurulduğunda bazı Arap devletleri hemen işgali sonlandırmak için savaş başlatmışlardır.
 Aşağıda verilenlerden hangisi İsrail'e karşı savaşan devletler arasında yer alır?
A) Ürdün
B) Kuveyt
C) Yemen
D) Fas
E) İran


Soru 3
 
Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a müdahale etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makarios'a düzenlenen darbe sonrası Enosis'e engel olmak
B) Kıbrıs'ı Türkiye'ye bağlamak
C) Ege adalarını ele geçirmek
D) İngilizleri adadan çıkarmak
E) Lozan'daki haklarımızı savunmak


 Soru 4
 
BALFOUR DEKLARASYONU
“Dışişleri Bakanlığı,
Yahudi Siyonist beklentilerle uyum gösteren aşağıdaki bildirinin majestelerinin hükûmeti (İngiliz hükûmeti) tarafından bakanlar kuruluna sunulduğunu ve kabul edildiğini bildirmekten zevk duyarım. Majestelerinin hükûmeti, Filistin’de Yahudi halk için ulusal bir yurt kurulmasının lehindedir ve bu amaca ulaşılabilmesi için gerekenleri elinden geldiğince yapacaktır. Filistin’de bulunan Yahudi olmayan toplumların medeni ve dinî haklarına yönelik hiçbir tarafgirlik ve herhangi bir ülkedeki Yahudilerin sahip olduğu haklara ve siyasi konuma halel getirilmesine meydan verilmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Saygılarımla ''    A. James Balfour           
Yukarıda 20. yüzyılda Orta Doğu’daki gelişmelere yönelik İngiliz hükümetinin yayınladığı bildirge metni  ve Filistin’e Yahudi göçünü konu alan bir tablo yer almaktadır.
Orta Doğu’da yaşanan bu gelişmelere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti’nden sonra bölgenin demografik yapısı değişikliğe uğramıştır.
B) Bölgede siyasi dengeler değişmeye başlamıştır.
C) Bölgede çatışma ihtimali güçlenmiştir.
D) Batılı devletler bölgenin siyasi hayatına müdahale etmiştir.
E) Batılı devletler Filistin’de taraflar arasında eşit davranmıştır.


Soru 5
 
“Pek Muhterem Paşam, nihayet Kıbrıs’a gidebilme imkânı buldum. İnandığım bir dava uğruna fiilen hizmet etmek fırsatı bana verildiği için müteşekkirim. Anavatana tamamen inanan ve bütün gençliği halkı bu inanca sürükleyen bir kimse olarak Kıbrıs davasını yalnız başımıza halledemeyeceğimizi; Anavatanın pek yakın bir gelecekte yardımımıza gelmediği takdirde hepimizin de mahvolacağını biliyorum. Bölgede Kıbrıs Türk gençliği nöbettedir. Lütfen ve merhameten bu bölgeye komando birlikleri göndermenizi rica ederim. Kıbrıs Türk’ü, son boykotlar ve tevkifler dolayısıyla ve Rumların ithal ettikleri malzeme ve personel karşısında takatlerinin sonuna gelmişlerdir. Mücadele birkaç ay daha bu şartlarla uzatıldığı takdirde çöküntü başlayacaktır. Türk milletine yeni bir zafer kazandıracağınıza eminiz. Hürmetle ellerinizden öper, başarılar dilerim Paşam. Saygılarımla''
Rauf Denktaş'ın İnönü'ye 1964'te yazdığı bu mektuba göre Kıbrıs Sorunu'yla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kıbrıs, Türkiye'den yardım istemektedir.
B) Kıbrıs halkı düşmana karşı direnmektedir.
C) Kıbrıs Rumları dışardan desteklenmektedir.
D) Kıbrıs Türkleri Rumların baskısı altındadır.
E) Türkiye Kıbrıs’ı ilhak etmeyi amaçlamaktadır.


Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi 1967 Arap-İsrail savaşından sonra petrolün İsrail’e karşı bir silah olarak kullanılmasını sağlamak için Arap ülkelerince kurulmuş teşkilattır?
A) OPEC
B) OECD
C) AET
D) AGİK
E) OAPEC


Soru 7
Kıbrıs Sorunu'nun tarihsel süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı düzenlemiştir.
B) Lozan Antlaşması ile Yunanistan’ın adadaki egemenliği tanınmıştır.
C) Kıbrıs Cumhuriyeti 1960’ta kurulmuştur.
D) Türkiye garantör devletlerden biridir.
E) KKTC 1983’te kurulmuştur.


Soru 8
1971 askerî muhtırasından sonra kurulan ve hiçbir siyasi parti ile doğrudan ilişkisi olmayan hükümetin başkanlığını aşağıdaki isimlerden hangisi yapmıştır?
A) Nihat ERİM
B) Süleyman DEMİREL
C) Cemal GÜRSEL
D) Kenan EVREN
E) Bülent ECEVİT


Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmelerden biri değildir?
A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurulması
B) Türk Mukavemet Teşkilatının Kurulması
C) Kanlı Noel’in yaşanması
D) Türklerle Rumlara yer değiştirtilmesi ( mübadele )
E) Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü kurulması


Soru 10
1971’de siyasi içerikli şiddet olaylarının artması nedeniyle silahlı kuvvetlerin verdiği 12 Mart Muhtırası üzerine başbakanlıktan istifa eden devlet adamı kimdir?
A) Turgut ÖZAL
B) Adnan MENDERES
C) Bülent ECEVİT
D) Süleyman DEMİREL
E) Cevdet SUNAY


Soru 11
Enosis ve EOKA örgütlerinin kuruluş amacı aşagıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
A) Filistin’in bağımsızlığını
B) Filistin’de İsrail devleti kurmayı
C) Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı
D) Irak’ın bağımsızlığını
E) Sovyetlerin dağılmasını


Soru 12
 
Aşağıdakilerden hangisi 1960 ve1980 yıllarında  Türkiye'de görülen askeri darbelerin yol açtığı sonuçlardan biri değildir?
A) Çok partili hayatın kesintiye uğraması
B) Haksız yargılamaların olması
C) Toplumsal travmaların yaşanması
D) Ekonomik dengelerin sarsılması
E) Liderlere siyaset yasağı getirilmesi


Soru 13
I.Kıta Sahanlığı Sorunu
II.Batı Trakya Türkleri Sorunu
III.Hatay Sorunu
Yukarıda verilen sorunlardan hangileri Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III


    Soru 14
1975 yılında ABD, Kanada ve 32 Avrupa ülkesinin katılımı ile imzalanan Helsinki Deklarasyonu'nda;
•    Devletlerin toprak bütünlüğünün sağlanması,
•    Egemenliğin getirdiği ilkelere saygılı olunması,
•    Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi,
•    Temel hak ve özgürlüklerin korunması
  konularında kararlar alınmıştır. Bu kararlara bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Barışın korunmasına çalışıldığı
B) Demokratik gelişmelere katkı sağladığı
C) Uluslararası siyasi bir belge özelliği taşıdığı
D) İmza sürecinin sorunlu ve sancılı olduğu
E) Evrensel insan haklarını temel aldığı


Soru 15
I. Cemal GÜRSEL
II. Turgut ÖZAL
III. Kenan EVREN
Yukarıda isimleri verilen cumhurbaşkanlarımızdan hangileri asker kökenli değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III


 Soru 16
 
Yukarıda 1960-1980 yılları arasında Türkiye’de kullanılan seçim afişleri görülmektedir.
Afişlere göre dönemin Türkiye’si ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye’de bu dönemde toplumsal karışıklıklar söz konusudur.
B) İşsizlik önemli bir sorun olmaktan çıkmıştır.
C) Enflasyon toplumun önemli gündem maddelerinden biridir.
D) Temel ihtiyaç maddelerinin temininde sıkıntı yaşanmaktadır.
E) Türkiye’nin önemli alt yapı sorunları vardır.


Soru 17
 
Türkiye topraklarında asılsız hak iddia eden ve tazminat talebinde bulunan Ermeni terör örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eoka
B) Asala
C) Enosis
D) Etnik-i Eterya
E) Hınçak


Soru 18
Türkiye’de köyden kente göç sonucunda şehirlerde aşağıdaki sorunlar ortaya çıkmıştır;
I- Gecekondulaşma,
II- Kültürel uyumsuzluk,
III- İşsizlik,
IV- Güvenlik sorunları
Yukarıdaki sorunlardan hangileri ülkenin geleceği açısından en az risk taşımaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IV
E) II ve IV


Soru 19
 
Kenan Evren'in başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğu gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) 27 Mayıs 1960 Darbesi
B) 31 Mart Vakası
C) 12 Eylül 1980 Darbesi
D) 15 Temmuz 2016 Fetö Kalkışması
E) 12 Mart 1971 Muhtırası


Soru 20
1980-1988 yılları arasındaki İran - Irak savaşlarının çıkış sebebi olarak görülen bölge hangisidir?
A) Kuveyt
B) Keşmir
C) Tamir
D) Şattül Arap
E) Tibet


Soru 21
 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunlardan biri değildir?
A) Kıta Sahanlığı
B) Fır Hattı
C) NATO üyeliği
D) Kara suları
E) Azınlıklar


Soru 22
Balfour Deklarasyonu'nun,
I. Siyonizm,                                             
II.  Militarizm,                             
III.  Liberalizm
hareketlerinden hangisinin ya da hangilerinin amaçlarına hizmet ettiği söylenebilir?
A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve III


Soru 23
 
Ermeniler tarafından kurulan ve Türkiye'ye yönelik terör eylemleri düzenleyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) EOKA
B) ENOSİS
C) ASALA
D) ETA
E) El Kaide


Soru 24
 
Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan;
  I.Ankara,
  II.Zürih,
  III.Atina
antlaşmalarından hangileri Kıbrıs Sorunu'nu çözmeye yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


Soru 25
 
Türkiye'de 27 Mayıs 1960 darbesinin olduğu dönemde iktidarda bulunan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet Partisi
B) Cumhuriyet Halk Partisi
C) Anavatan Partisi
D) Demokrat Parti
E) Millî Selamet Partisi


Soru 26
Filistin sorunu ile ilgili olarak;
I- İkinci Arap - İsrail Savaşı'ndan sonra Filistin' i kurtarmak amacıyla çeşitli örgütler kuruldu.
II- Filistin'in bağımsızlığını amaçlayan örgütler 1964' de İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) çatısı altında birleştiler.
III- Yaser Arafat, İsrail'e karşı direnişin sembolü oldu.
IV- İKÖ'nün yönlendirmesiyle İsrail topraklarında başkaldırı (İntifada) başlatıldı.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) II ve IV 
CEVAPLAR: 1-C    2-A    3-A    4-E    5-E    6-E    7-B    8-A    9-D    10-D    11-C    12-A    13-D    14-D    15-B    16-B    17-B    18-A    19-C    20-D    21-C    22-B    23-C    24-E    25-D    26-E