E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Üyelik Gerektirmez


 Soru 1
Yukarıda verilen tablo incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Askerî alandaki başarıların siyasal alandaki başarıları etkilediğine
B) İmzalanan antlaşmaların yeni Türkiye Devleti’nin tanınmasını sağladığına
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Millî Mücadele’nin savaş döneminin sona erdiğine
D) Kars Antlaşması ile Türkiye-İran sınırının son şeklini aldığına
E) Türkiye’yi tanıyan ilk Müslüman devletin Afganistan olduğuna


Soru 2
Aşağıda verilen bilgilerin hangisi Doğu ve Güney Cepheleriyle ilgili ortak özelliktir?
A) Kuvayımilliye birliklerinin savaşması
B) Ermeniler ile savaşılması
C) Fransa ile mücadele edilmesi
D) 15. Kolordu Birliklerinin mücadele etmesi
E) Her iki cephenin kapanmasından sonra Batı Cephesinin açılması


Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) İstiklal Marşı’nın kabulü
C) Lozan Görüşmelerine başlanması
D) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
E) Düzenli ordunun kurulması


Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Sevr Antlaşması’nın baskıcı planı uygulanamamıştır.
B) Türk Devleti’nin diğer milletlerle eşit olduğu belgelenmiştir.
C) Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmiştir.
D) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren ilk belgedir.
E) Sömürge altında yaşayan Doğu milletlerine örnek olmuştur.


Soru 5
I. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıların yenilgiye uğraması üzerine İtilaf Devletleri, Londra’da bir konferans yapılmasına karar vermişlerdir. Konferansa İstanbul Hükûmeti’nin yanında BMM’yi temsilen bir yetkiliyi de davet etmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İtilaf Devletleri, I. İnönü yenilgisini kabul etmemişlerdir.
B) İtilaf Devletleri'nin Anadolu’daki işgalleri sona ermiştir.
C) I. İnönü Muharebesi'nden sonra İtilaf Devletleri barış yanlısıdır.
D) İtilaf Devletleri, BMM’nin hukuki varlığını kabul etmek istememişlerdir.
E) Londra Konferansı’ndan sonra Yunanlılar geri çekilmiştir.


Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Askerî zaferler siyasi zaferlere dönüşmüştür.
B) Sevr Antlaşması geçersiz hâle gelmiştir.
C) Batılı devletlerle tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur.
D) Kapitülasyonlar ve azınlık hakları gibi sorunlar çözülmüştür.
E) İnkılapların yapılmasına zemin hazırlamıştır.


Soru 7
 I.  Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul         edilecektir.
 II.  Yabancı okullar Türk kanunlarına göre eğitim öğretim yapacaktır.
III.  Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.
   Lozan Barış Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hangileri             iç işlerimize karışılmasını önleyici nitelik taşımaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) TBMM’nin ilk siyasi başarısını elde etmesi
B) Türk tarafı ile Yunanistan arasındaki savaş durumunun sona ermesi
C) Lozan Barış Antlaşması’na zemin hazırlaması
D) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM’ye bırakılması
E) Doğu Trakya’nın Yunanlılar tarafından boşaltılması


Soru 9
TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kuvayımilliye’nin belli bir otoriteye bağlı olmaması
B) Kuvayımilliye’nin işgalden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeleri
C) Türk vatanının düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi
D) Kuvayımilliye’nin disiplinsiz davranışları
E) Kuvayımilliye’nin düşman ilerleyişini durdurmada yetersiz kalması


Soru 10
I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Sevr Antlaşması’nın şartlarının hazırlanması amacı ile yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Görüşmeleri
B) Paris Konferansı
C) Londra Konferansı
D) San Remo Konferansı
E) Lozan Konferansı


Soru 11
  I. Ankara Antlaşması
 II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
III. Sakarya Savaşı
IV. Büyük Taarruz
Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – III – IV – II
B) III – I – IV – II
C) IV – II – I – III
D) III – II – IV – I
E) I – IV – II - III


Soru 12
Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Erzurum Kongresi’nde millî sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir.
B) Amasya Genelgesi’nde Millî Mücadele’nin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.
C) Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyetinin hukuksal varlığını tanımıştır.
D) Sivas Kongresi’nde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
E) Misakımillî kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilmiştir.


Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Misakımillî’den taviz verilmesi
B) Fransa’nın Misakımillî’yi tanıması
C) Güney Cephesi’nde savaşı sonlandırması
D) Hatay ve İskenderun’un Suriye’ye verilmesi
E) Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılması


Soru 14
I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali,
II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması,
III. Amasya Görüşmesi,
IV. Misak- ı Millî’nin kabulü
Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) III - IV - I - II
B) IV - I - III - II
C) III - II - IV - I
D) II - IV - I - III
E) II - III - IV - I


Soru 15
I. Amasya Genelgesi – Millî Mücadele’nin yönteminin belirlenmesi
II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararı
III. Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanması
IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması
V. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi
Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A)  I ve II
B) III ve V
C) IV ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V


Soru 16
I.   Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını sona erdirmiştir.
II.  Misakımillî’den ikinci kez taviz verilmiştir.
III. Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerle ilgili antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)                 I                                        II                                       III
   Gümrü Antlaşması         Kars Antlaşması              Mudanya Ateşkes                                                                                                Antlaşması

B)    Mudanya Ateşkes       Gümrü Antlaşması           Kars Antlaşması             Antlaşması
C) Lozan Antlaşması          Ankara Antlaşması           Gümrü Antlaşması  
D)  Mudanya Ateşkes          Ankara Antlaşması           Kars Antlaşması         Antlaşması
E) Lozan Antlaşması           Ankara Antlaşması           Kars Antlaşması


Soru 17
Millî Mücadele’nin başlangıcında, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayımilliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvayımilliye’nin başarılı olacağına inanılmaması
B) Halkın, padişahın kendilerini kurtaracağına inanması
C) Direniş için yeterli maddi kaynaklarının olmaması
D) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması
E) Ağır kış şartlarının düşmanı yıldıracağını düşünmeleri


Soru 18
Kuvayımilliye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) TBMM’ye karşı çıkan iç ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuştur.
B) Yurdu işgallerden kurtarmıştır.
C) Ulusal bilinci uyandırmış ve mücadele ruhunu körüklemiştir.
D) Türk halkının işgaller karşısında sessiz kalmayacağını göstermiştir.
E) Halka moral sağlamış ve kurtuluş umudunu güçlendirmiştir.


Soru 19
İtilaf Devletleri, Lozan Konferansı’na TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de davet etmiştir. Amaçları Türk tarafını bölerek birbirine düşürmektir.
Buna göre, TBMM İtilaf Devletlerinin amacına engel olabilmek için aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?
A) Görüşmelere İsmet İnönü gönderilmiştir.
B) Saltanat kaldırılmıştır.
C) Cumhuriyet ilan edilmiştir.
D) Başkent İstanbul’dan Ankara’ya taşınmıştır.
E) II.TBMM’nin açılması amacıyla seçim kararı alınmıştır.


Soru 20
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngilizler yaptıkları yeni antlaşma gereğince bölgeyi daha sonra Fransızlara bırakmıştır. Fransızlar, Ermenileri de teşkilatlandırarak bölgede yaşayan Türklere oldukça sert ve zalimce davranmışlardır.
Buna göre;
I. Bölge halkı İngilizlerin geri gelmesini istemiştir.
II. Anadolu’nun paylaşımı ile ilgili planlarda değişiklikler olmuştur.
III. Ermeniler, işgallerde Fransızlar tarafından kullanılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


Soru 21
Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?
A) Ülkede yaşayan gayrimüslimlerin Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi
B) Meriç Nehri’nin Türkiye ile Yunanistan arasında sınır kabul edilmesi
C) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
D) Kapitülasyonların kaldırılması
E) Boğazların her iki yakasının askerden arındırılması


Soru 22
Millî Mücadele sırasında Rum ve Yunanlılar’ın kurduğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:
   - Mavri Mira
   - Pontus Rum
   - Etniki Eterya
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi yukarıdaki zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmamıştır?
A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Redd-i İlhak Cemiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
E) Trakya Paşaeli Cemiyeti


Soru 23
    I. Yunanlıların, Çerkez Ethem İsyanı’ndan faydalanmak istemesi,
    II. İtilaf Devletlerinin isteklerini TBMM’ye kabul ettirmek istemesi,
    III. İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi
    Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili        olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 24
Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında;
   I.  Başkomutanlık süresinin uzatılması,
   II. Sovyet Rusya’dan silah ve malzeme yardımı alınması,
   III. İstanbul’dan silah ve cephane kaçırılması
gibi gelişmelerden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III


    Soru 25
Mudanya Ateşkes Antlaşması askerî başarıların ardından kazanılmış siyasi bir zaferdir.
Bu antlaşma ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması aşağıdakilerden hanginin göstergesidir?
A) İstanbul’un stratejik öneminin azaldığı
B) Boğazların tüm ülke gemilerine kapatıldığı
C) İstanbul yerine Ankara’nın başkent olduğu
D) TBMM’nin Osmanlı’dan sonra ikinci güç olduğu
E) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin kabul edildiği


Soru 26
Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
D) Sakarya Savaşı
E) Eskişehir - Kütahya Savaşı


Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?
A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
B) Sivas Kongresinin toplanması
C) Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
D) Ankara müftüsünün fetva yayınlaması
E) Anadolu Ajansı’nın kurulması


Soru 28
Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?
A) Türkiye’deki tüm yabancı okulların Türk kanunlarına göre eğitim-öğretim yapacak olması
B) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
C) Düyun -ı Umumiye İdaresinin kaldırılması
D) Ülkede yaşayan azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
E) Fener Rum Patrikhanesinin İstanbul’da kalacak olması


Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?
A) Sivas Kongresinde birleştirilmeleri
B) Bölgesel nitelikte olmaları
C) Bağımsızlık duygusuyla kurulmaları
D) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istemeleri
E) İşgallere karşı çıkmaları


Soru 30
Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?
A) Taraflardan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
B) Rusya Misakımillî’yi tanıyacaktır.
C) Batum Gürcistan’a verilecektir
D) Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
E) Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir.


Soru 31
Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişah’ın imzalamaması
B) Türk halkının istememesi
C) Mebusan Meclisinin onayından geçmemesi
D) Mustafa Kemal’in karşı çıkması
E) TBMM’nin onayından geçmemesi


Soru 32
Kütahya - Eskişehir Savaşları sonrasında Türk ordusunun yok olmasını engellemek isteyen Mustafa Kemal’in uygulamış olduğu savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm güçleri bir araya getirerek topyekün saldırıya geçmek
B) Başkenti daha güvenli bir yere taşımak
C) Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesini sağlayarak güvenlik hattı oluşturmak
D) İstanbul Hükûmeti ile anlaşarak düşmanı iki ateş arasında bırakmak
E) Zaman kazanmak için Yunanlılara ateşkes teklif etmek


Soru 33
  I. Amasya Genelgesi
 II. Amasya Görüşmeleri
III. Sivas Kongresi
IV. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) I – IV – III – II
C) II – I – IV – III
D) II – IV – I – III
E) III – I – IV – II


Soru 34
Aşağıdaki maddelerden hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almaz?
A) Vatanın bağımsızlığı, milletin bütünlüğü tehlikededir.
B) Manda ve himaye kabul olunamaz.
C) İstanbul Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
D) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
E) Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.


Soru 35
Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misak-ı Millî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız.” denilmiştir.
Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Savaş durumuna son verilmesi
C) Çağın teknolojisinin takip edilmesi
D) Türk ülkesinin sınırlarının çizilmesi
E) Azınlık haklarında eşitliğin gözetilmesi


Soru 36
Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan;
 I. Çerkez Ethem İsyanı’nın bastırılması,
 II. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması,
 III. 1921 Anayasası’nın kabulü,
 IV. İtilaf Devletlerinin TBMM’yi Londra Konferansı'na davet etmesi
gelişmelerden hangileri TBMM’nin hukuksal varlığınının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve IV
E) I, III ve IV


Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nin olumsuz gelişmelerindendir?
A) Harbord Raporu
B) Bristol Raporu
C) Kuvay-ı Millîye
D) Kuvay-ı İnzibatiye
E) Misak-ı Millî


Soru 38
I.    Mondros Ateşkes Antlaşmas,
II.   İzmir’in işgal edilmesi,
III.  Azınlıkların faaliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri Kuvay-ı Millîye’nin kurulmasına etki etmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 39
Meclis’in Kayseri’ye taşınması tartışmaları hangi gelişmeden sonra yaşanmıştır?
A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Büyük Taarruz


Soru 40
Yeni Türk Devleti’nin Lozan Barış Antlaşması ile elde ettiği kazanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Doğu Trakya’nın kurtarılması
B) Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması
C) Ermeni yurdu meselesinin sona ermesi
D) Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
E) Yabancıların her türlü adli, siyasi ve ekonomik ayrıcalıklarının kaldırılması


Soru 41
Ermeni Hükûmetinin Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moskova Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Kars Antlaşması
E) Ankara Antlaşması


Soru 42
Lozan Barış Görüşmelerinde, İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü’ye “Konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor hepsini reddediyorsunuz.” demiştir.
Buna göre İsmet İnönü'nün Lozan Barış Görüşmelerinde nasıl bir tutum sergilediği söylenebilir?
A) Uzlaşmacı
B) Kararlı
C) Hoşgörülü
D) Teslimiyetçi
E) İnatçı


Soru 43
TBMM, Lozan’a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.
Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Azınlıklara hiçbir hak verilmeyeceği
B) Ekonomik taviz verilebileceği
C) Ermenilerle hâlâ mücadele edildiği
D) Bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği
E) TBMM’de ekonomik sıkıntılar yaşandığı


Soru 44
Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasını sağlayan antlaşmalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Lozan - Mudanya
B) Gümrü - Mudanya
C) Gümrü - Lozan
D) Gümrü - Ankara
E) Moskova - Mudanya


Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığına bir kanıt olarak gösterilemez?
A) Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması
B) Fransızların Misakımillî’yi tanıması
C) İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması
D) Ermenilerle iş birliği yapması
E) TBMM’yi resmen tanıması


Soru 46
Tekalif-i Millîye Emirleri’nin çıkarılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçları ödemek
B) Kuvay-ı Millîye’nin kurulmasını sağlamak
C) Kongrelerin toplanmasını sağlamak
D) Ayaklanmaları önlemek
E) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak


Soru 47
M. Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin “Hâkimiyet Milletindir.” ilkesini benimsemesi ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşgalleri engellemek için güçlü bir devletin himayesine girme fikrini kabul ettirmek
B) Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak
C) Savaş bitinceye kadar milletin padişaha bağlılığını arttırmak
D) İtilaf devletlerini oyalamak
E) İstanbul Hükümeti ile siyasi yakınlaşmayı sağlamak


Soru 48
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Misakımillî'den ödün verilmediğinin göstergesidir?
A) Batum'un Gürcistan'a verilmesi
B) Musul'un İngiliz mandasındaki Irak'a bırakılması
C) Hatay'ın Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılması
D) Kapitülasyonların kaldırılması
E) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması


Soru 49
Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Enver Paşa
D) Rauf Orbay
E) Fethi Okyar 
CEVAPLAR: 1-D    2-B    3-D    4-D    5-D    6-C    7-C    8-A    9-B    10-D    11-B    12-C    13-E    14-C    15-C    16-D    17-D    18-B    19-B    20-A    21-A    22-C    23-E    24-E    25-E    26-C    27-B    28-B    29-D    30-D    31-C    32-C    33-B    34-B    35-A    36-D    37-D    38-E    39-C    40-A    41-B    42-B    43-D    44-D    45-D    46-E    47-B    48-D    49-A