E-İLKÖĞRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2023 Üyelik Gerektirmez


Rehberlik Dosyaları Öğrencilerimize Polis Kolejine Nasıl Girilir?

POLİS KOLEJİ SINAVI ve BAŞVURU KOŞULLARI

a) Ankara Polis Koleji, lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmak üzere 15.06.1938 tarihinde Atatürk’ün direktifleri ile kurulmuş, Anıttepe’deki Polis Enstitüsü binasında faaliyete geçmiştir.

b) 2005 yılında Bursa Polis Koleji’nin açılması ile ülkemizdeki polis koleji sayısı ikiye çıkmıştır.

c) Polis kolejinde eğitim 4 yıl sürmektedir.

d) Polis kolejleri Anadolu Lisesi statüsünde okullar olup, okulda fen bilimleri alanında eğitim yapılmaktadır.

e) Polis kolejleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak parasız, yatılı ve üniformalı eğitim vermektedir.

f) Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar.

POLİS KOLEJİ BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.

04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Ek-2’de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,

Öğrenime ara vermemiş olmak,

Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,

İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.

İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.

Polis Kolejine öğrenci seçimi SBS ile yapılmaktadır. Bu sınavda geçerli kriter, 8. sınıf SBS puanı değil, OYP (Ortaöğretime yerleştirme puanı) olacaktır. Başvurulara göre erkek ve kız adayların sıralaması ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı sırası OYP’ye göre yapılacaktır.

POLİS KOLEJİNE ÖĞRENCİ ALIMI

Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır.

I.Aşama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi;

II. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır.

II. aşama sınavı kendi içinde üç bölümden oluşmaktadır.

mülakat

beden eğitimi

yazılı (test) sınavı

Sınavlarda başarılı olup kolejlere girmeye hak kazanan adaylar, Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü devlet hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.

Koleje alınacak bayan ve erkek öğrenci sayısı Emniyet Teşkilatının ihtiyacı ile kolejlerin kapasitesi dikkate alınarak Genel Müdürlükçe Polis Kolejine Giriş Sınavından önce tespit edilir. Bayan öğrenciler eğitim ve öğretimlerini Ankara Polis Kolejinde yaparlar.

 

Ortaöğretim yerleştirme puanına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru o yıl koleje alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Ancak Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi öncesinde Koleje başvuru sayısı dikkate alınarak bu sayı Kolej Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yirmi katına kadar arttırılabilir.

Polis Kolejine giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubelerine başvuracaklardır.

II. Aşama sınavları;

1. MÜLAKAT

Adayın konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilecektir. Mülakat sınavında adaylar yanlarında şort getirecektir. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınacaktır.

2. BEDEN EĞİTİMİ

Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, belirlenen bir parkurda atlama, sıçrama, şınav, mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulacaktır. Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılacaklardır. Polis Kolejine alınacak öğrencilerin beden eğitimi sınavı zamana karşı yapılacaktır.

1- SIÇRAMA (1. İstasyon) : Jimnastik sırasına tutunarak veya tutunmadan erkekler 7 (yedi), kızlar 5 (beş) kez ayakları ile sağa sola sıçrama hareketi yapacaktır.(Jimnastik sırası 40 veya 50 cm yüksekliğinde 30–40 cm genişliğinde sıra veya sehpa olabilir.)

2- DÜZ-TERS TAKLA (2.İstasyon) : Sıçrama istasyonunu tamamlayan aday, yer minderinden öne doğru bir düz takla atacak, minderden inmeden geriye bir ters takla ile dönecektir.

3- ŞINAV (3.İstasyon) : Vücudunun hiçbir yerini dışarı çıkarmadan, vücudunu dik vaziyette tutarak sadece kollarını açmak ve kapamak sureti ile erkekler 7 (yedi), kızlar 5 (beş) adet şınav yapacaktır.

4- MEKİK (4.İstasyon) : Sırt üstü yatarak bacakları kırılmadan ve mindere yapışık vaziyette eller ensede olacak şekilde yüzünü dizlerine değdirerek erkekler 7 (yedi), kızlar 5 (beş) kez mekik hareketi yapacaktır.

5- 25 METRE KOŞU (5.İstasyon) : Mekik hareketini tamamlayan aday süratle bitiş çizgisine kadar koşacaktır. Koşunun bittiği yerde kronometre ile tespit edilecek süre adayın puanının belirlenmesinde kullanılacaktır.

YAZILI SINAV

Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle     aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılacaktır.

DERSLER

SORU SAYISI

Matematik

30

Fen Bilimleri

25

Türkçe ve Dil Yeteneği

20

Sosyal Bilgiler

15

Yabancı Dil

10

TOPLAM

100

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN İŞLEYECEK SÜREÇ

İntibak Eğitimi

Başarılı olan adaylar Ankara Polis Kolejinde intibak eğitimine alınacaklardır.

İntibak eğitimi en çok 20 gün sürecektir.

İntibak eğitiminde adayların, Polis Kolejine intibak ve uyum süreçleri gözlenecek ve Sağlık Yönünden 04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları Polis Koleji Müdürlüğünün aldıracağı veişlemlerini takip edeceği sağlık raporu ile sağlık durumları tespit edilecektir. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda Polis Koleji öğrencisi olması uygun görülenler, Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

Başarı Listelerinin Düzenlenmesi ve Kolejlere Yerleştirme

Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlanarak bayan ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere başarılı olanların listesi, Değerlendirme Komisyonunca asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.

Puanların eşitliği hâlinde, sırası ile beden eğitimi, matematik, fen, Türkçe ve dil yeteneği, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır. Bunda da eşitlik olması halinde yaşları küçük olanlar tercih edilir. Yine de eşitlik olması halinde kur’a ile belirlenir.

Başarı listesi, o yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen, Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve bu sayının iki katı kadar da yedek adaydan meydana gelir.

İntibak eğitiminden sonra kendisine sıra gelen yedek adaylar tercihlerine bakılmaksızın kontenjanı boş kalan koleje yerleştirilir.

Geçici Kayıtların Yapılması

İntibak eğitiminin sonunda sağlık yönünden “Polis Koleji Öğrencisi Olur” raporu alan adaylar, Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.