E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez

Son Haber İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Şiddete Eğilim Düzeyleri

Etnologların çoğu, şiddetin doğuştan geldiğini ileri sürerken psikologların hemen hepsi de şiddetin yalnız doğuştan gelen faktörlere indirgenemeyeceğini, öğrenmenin şiddet ve saldırganlık davranışının türü ve sıklığı üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu savunmaktadırlar. Psikologların bu görüsü kabul etmelerinin temelinde, bu alanda yapılan araştırmaların sonuçları etkili olmaktadır (Efilti, 2003).
Günümüzde araştırılan ve ilgi duyulan konulardan biri haline gelen şiddet olgusu, diğer sosyal bilim dallarının olduğu kadar sosyologların da ilgisini çekmektedir. Sosyologlar tarafından şiddet olgusunun toplumsal ilişkilerin dinamikleri içinde, bütüncül bir yaklaşımla ele alınabileceği savunulmaktadır. Çünkü çatışmalar daha çok birbirleriyle ilişki içinde olan bireyler ya da gruplar arasında olmaktadır. Gerçek yaşamda saldırganlık ve şiddet eylemlerinin genellikle birbirlerini tanıyan birey ya da gruplar arasında gerçekleştiği unutulmamalıdır (Kocacık, 2000)
Bir toplumda hangi davranışların şiddet olarak kabul edildiği, o toplumun yapısal özelliklerine göre, diğer bir ifadeyle kültürel yapı içinde geçerli olan değer yargılarıyla yakından ilgilidir (Kocacık, 2000).
Toplumsal yaşamın tüm kesitlerinde ve özellikle son zamanlarda okullarda yaygın olarak görülen şiddetin önüne geçilememektedir (Uysal, 2003). Yapılan araştırmalar “okulda şiddet” konusunun çözümlenemediğini göstermektedir (Baltas, 1996). Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmalar sonucu elde edilen veriler, şiddetle kuşatılmış olduğumuzu ve yaşadığımızı düşündürmektedir. Bu nedenle günümüzde özellikle “gençlerde şiddet” ve “okulda şiddet” konusuna dikkat çekmek ve önemi üzerine eğilmek gerekmektedir. Çünkü şiddet ve saldırganlığın önlenmesinde, okullar öncelik oluşturmaktadır (Polat, 2001).
Son yıllarda şiddeti ortaya çıkaran faktörlerin ortadan kaldırılabilmesi için artan bir çaba gösterilmektedir. Öğrencilerin şiddet eğilim düzeyleri ve şiddet davranış şekillerinin belirlenmesi okulda şiddeti önleme stratejileri geliştirilmesinde ve uygulanmasında faydalı olacaktır. Bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin şiddet eğilimi düzeylerinin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda betimleme yapmak amaçlanmaktadır. Bu amaca hizmet etmesi için çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır.
Problem Durumu: İlköğretim II. kademe öğrencilerinin şiddet eğilimleri ne düzeydedir?
Alt Problemler
1. İlköğretim II. kademe öğrencilerinin şiddet eğilimleri ne düzeydedir?
2. Cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre oluşan öğrenci gruplarının şiddete eğilim algıları arasında anlamlı farklılıklar var mıdır?

2. Amaç
Bu çalışmada ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda, öğrencilerin şiddete eğilim düzeylerinin betimlenmesi amaçlanmaktadır.

3. Yöntem
Yöntem: Tarama türü olan bu araştırmanın evrenini Kocaeli İli Dilovası İlçesi İlköğretim Okullarının II. kademesinde öğrenim gören öğrencilerin tamamı oluşturmaktadır. Okul bazında örneklem alma yöntemine başvurulmamış olup evrende bulunan 12 ilköğretim okulu ile çalışılmıştır. 2008-2009 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilçe ilköğretim okullarının II. kademesinde öğrenim gören öğrencilerinden her sınıf düzeyinde - 6., 7. ve 8. sınıflar düzeyinde - 20’şer öğrenci rastgele yöntemle seçilmiştir. Bu bağlamda her ilköğretim okulundan 60 öğrenci ile toplamda ise 720 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya 720 öğrencinin dahil edilmesine karşın 603 öğrenci görüşleri ile katkı sağlamıştır. Araştırmaya dahil edilen öğrenci gruplarına Göka, Bayat ve Türkçapar (1995) tarafından geliştirilen “Şiddet eğilim ölçeği” uygulanmıştır. Dağıtılan ölçeklerin 627’sinin geri dönüşümü sağlanmış ve 603’ü değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma ile toplanan verilerin istatistiksel analizi, araştırmacılar tarafından SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Toplanan veriler üzerinde betimleyici frekans testi, güvenirlik ve geçerlilik testleri, t testi ve tek faktörlü varyans analizi (anova) uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda kullanılan ölçeğin “Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy” geçerlilik katsayısı 0.89, “Cronbach Alpha” güvenirlik katsayısı ise 0.86 olarak bulunmuştur.

4. Bulgular
Bulgular ve Yorumlar: Araştırma bulguları, Kocaeli İli Dilovası İlçesi ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin, 2,07’lik aritmetik ortalamayla düşük düzeyde şiddete eğilimli oldukları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Başka bir anlatımla araştırma bulguları - araştırmaya katılan öğrencilerin - şiddet eğilim ölçeğinin sadece “hak etmiş olanlara layık oldukları ceza verilmelidir” maddesine iyi düzeyde katıldıkları ve ölçekte bulunan diğer maddelere orta ve daha düşük düzeylerde katıldıkları yönündeki algılarını sonuç olarak ortaya koymaktadır.
Araştırma bulguları, şiddet eğilim ölçeğinin bazı maddelerinin algılanmasında, cinsiyet değişkenine göre oluşan öğrenci grupları arasında p < ,01 düzeyinde, negatif yönde ve düşük düzeyde anlamlı farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Bulgular, erkek öğrenci grubunun kız öğrenci grubuna göre daha fazla şiddete eğilimli olduklarını ortaya çıkarmaktadır.
Araştırma bulguları, şiddet eğilim ölçeğinin bazı maddelerinin algılanmasında, sınıf düzeyi değişkenine göre oluşan gruplar arasında p < ,01 düzeyinde anlamlı farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Bulgular, sınıf düzeyinin artması ile birlikte öğrencilerin şiddete eğilim düzeylerinde de artış olduğunu göstermektedir.

5. Öneriler
Öneriler: Bu çalışmada, Kocaeli İli Dilovası İlçesi ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin düşük düzeyde şiddete eğilimli oldukları sonucuna ulaşılsa da eğitimde şiddet olgusunun önemine binaen okul paydaşları ile öğrenci velileri, şiddet eğilimi ve davranışları ile bunların sonuçları hakkında etkili bir eğitim sürecinden geçirilebilir.

Birkan ONAT
Kocaeli / Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

6. Kaynakça
Baltaş, Z., (1996), Şiddetin Yol Açtığı Ölümler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 191-195
Efilti, E. (2003), Çocuklar Saldırganlıgı Nasıl Ögrenir?, Eğitime Yeni Bakışlar-2, Mikro Yayınları, Ankara: 2003, 1.Baskı, S.189
Kocacık, F. (2000), Toplumbilim. 2. Baskı. Cum.Üni. Yayını No:84. Sivas.
Polat,O.(2001), Çocuk ve Siddet. İstanbul: Der Yayınevi
Uysal, A.(2003). “Şiddet Karşıtı Programlı Eğitimin Öğrencilerin Çatışma Çözümü, Şiddet Eğilim ve Şiddet Davranışlarına Yansıması” (Yayınlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.


Benzer Dosyalar: