E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Üyelik Gerektirmez


Soru 1
Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Enver Paşa – Askerlerin siyasetle uğraşması görüşü
B) Voltaire, J. J. Rousseau – Milliyetçilik ve Millî Egemenlik düşüncesi
C) Arkadaşı Ömer Naci – Edebiyata ilgi duyması
D) Manastır’daki öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bilge – Tarih Bilinci
E) Namık Kemal, Tevfik Fikret – Vatan ve Millet Sevgisi


Soru 2
Aşağıdaki devletlerden hangisi Paris Barış Konferansı’na katılmamıştır?
A) ABD
B) Rusya
C) İngiltere
D) Japonya
E) Fransa


Soru 3
Mustafa Kemal’i, Manastır’da eğitim gördüğü dönemde derinden etkileyen olay bu savaş olmuştur. Bu savaşta Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen, barış masasında istediğini elde edememesi onu derinden üzmüştür.
M. Kemal’in düşünce yapısı üzerinde etkili olan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Savaşları
B) 1897 Türk-Yunan Savaşı
C) 93 Harbi (Osmanlı-Rus)
D) Trablusgarp Savaşı
E) Kırım Harbi


Soru 4
Ermeni sorununun ortaya çıkmasında;
I.   Osmanlı toprakları üzerinde emelleri olan devletlerin politikaları,
II.  Milliyetçilik akımının etkisi,
III. General Harbord raporunun hazırlanması
gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 5
 
I.   Arnavutluk
II.  Batı Trakya
III. On İki Ada

Yukarıda verilen topraklardan hangilerini Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarında kaybetmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III


Soru 6
Wilson İlkeleri’nde yer alan;
I.   galip devletler, mağlup devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacak,
II.  diplomaside açıklık olacak,
III. uluslar kendi geleceğini belirlemede karar hakkına sahip olacak
maddelerinden hangileri imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 7
Savaşın en önemli nedenlerinden olan ve Fransız İhtilali (1789) ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı birçok ulus üzerinde etkili olmuştur. Milliyetçilik akımından etkilenen ulusların millî devlet kurma istekleri doğrultusunda bağımsızlık savaşları başlamıştır. Savaşın diğer bir nedeni ise sömürgecilik yarışıdır. Sanayi İnkılabı’nın getirdiği ham madde ve pazar bulma yarışı, sömürgeci devletler arasında büyük bir rekabet başlatmıştır. Devletler arasındaki mücadele, silahlanma yarışına ve bloklaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu bilgiye göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Endüstri Devrimi sonucunda ham madde ihtiyacının artması
B) 1830 İhtilalleri’nin sonuçları
C) Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı
D) Rusya’nın Panslavizm politikası
E) Devletlerarası silahlanma yarışı


Soru 8
I. Dünya Savaşı’nda yaşanan;
I. Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması,
II. ABD’nin savaşa katılması,
III. Bulgaristan’ın savaşa katılması,
gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletleri’nin lehine sonuçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


Soru 9
I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile Saint Germain Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre; Çekoslovakya ve Yugoslavya bağımsız oldu, Avusturya’da zorunlu askerlik kaldırıldı, Avusturya ordusuna sınırlamalar getirildi ve Avusturya’nın savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.
Buna göre Avusturya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
A) Toprak kaybı yaşamıştır.
B) Ordusu zayıflamıştır.
C) İmparatorluk parçalanmıştır.
D) Donanması zayıflamıştır.
E) Ekonomisi zayıflamıştır.


Soru 10
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkelerinin;
  I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.
 II. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır.
III. Devletler arasında gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.
IV. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.
 V. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler kaldırılacaktır.
maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin aleyhine olduğu düşünülebilir?
A) Yalnız II
B) II ve IV
C) IV ve V
D) l, II ve III
E) II, III ve IV


Soru 11
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır:
• Osmanlıcılık          • Türkçülük            • İslamcılık
Yukarıdaki fikir akımları ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müslüman halk arasında birlik ve beraberliği sağlamak
B) Gayrimüslimlerin ayaklanmalarına karşı tedbir almak
C) Türk nüfus yoğunluğunu artırmak
D) Osmanlı Devleti’nde demokrasinin gelişmesini sağlamak
E) Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına engel olmak


Soru 12
  I. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
 II. Selanik Askerî Rüştiyesi
III. Manastır Askerî İdadisi
IV. Harp Akademisi
 V. Harp Okulu
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik olarak doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı okulların yer değiştirmesi gerekir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) IV ve V
E) III ve V


Soru 13
Selanik şehrindeki çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) Milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine
B) Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine
C) Azınlık haklarının kısıtlanmasına
D) Yabancı devletlerin etkisinin artmasına
E) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına


Soru 14
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşlarındaki başarılarından dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Rauf Orbay
C) Refet Bele
D) Cemal Paşa
E) Ali Fuat paşa


Soru 15
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde pek çok alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi değildir?
A) Siyasi sınırlar
B) Yönetim anlayışı
C) Kültürel hayat
D) Demografik yapı
E) Hanedan ailesi


Soru 16
Ermeni sorununun ortaya çıkmasında İngiltere ve Rusya önemli rol oynamıştır. Rusya, kurulacak bir Ermenistan ile güneye, Akdeniz’e ulaşmayı planlarken İngiltere ise bağımsız bir Ermenistan kurarak Rusya’nın Akdeniz’e ulaşmasını engellemek istiyordu.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yabancı devletler, Ermenileri kendi çıkarları için kullanmak istemiştir.
B) Rusya ve İngiltere, iç ve dış işlerinde bağımsız bir Ermeni Devleti istemiştir.
C) Rusya ile İngiltere’nin çıkarları birbiriyle örtüşmüştür.
D) Ermeni sorununun ortaya çıkmasında iç etkenler daha etkili olmuştur.
E) Ermeni sorunu Rusya’nın savaştan çekilmesi ile sona ermiştir.


    Soru 17
I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Almanya: Güçlü sanayisine yetecek kadar sömürgesinin olmaması
B) İtalya: Geç kaldığı sömürgecilik yarışına katılmak istemesi
C) Rusya: Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek istemesi
D) Osmanlı Devleti: Kaybettiği toprakları geri almak istemesi
E) İngiltere: Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi


Soru 18
Aşağıdaki antlaşmalardan hangilerinin esasları Paris Barış Konferansı’nda belirlenmemiştir?
A) Versailles Antlaşması
B) Saint Germain Antlaşması
C) Neuilly Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
E) Triannon Antlaşması


Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan biri değildir?
A) Yeni fikir ve düşüncelerin oluştuğu Selanik gibi özgür bir ortamda yetişme imkânı bulması
B) Annesinin isteğiyle okul hayatına geleneksel eğitim veren Mahalle Mektebinde başlaması
C) Manastır’daki meşrutiyet yanlısı öğretmenlerinden memleket meselelerini öğrenmesi
D) Namık Kemal’in şiirlerindeki vatan ve millet sevgisinden etkilenmesi
E) Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik ve millî egemenlik fikirlerinden etkilenmesi


Soru 20
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi İtilaf Devletlerinin yapacakları işgallere hukuki gerekçe oluşturmaya çalıştıklarının kanıtıdır?
A) Türk ordusunun sınırların denetlenmesi ve iç güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli sayıdan fazla olan askerleri terhis edilecektir.
B) Devlet makamlarının haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve haberleşme istasyonları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
C) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit altında gördükleri herhangi bir durum ortaya çıkarsa, istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebilecektir.
D) Anadolu sınırları dışında kalan Osmanlı subayları ve askerleri İtilaf Devletlerine teslim olacaktır.
E) Toros tünelleri ve demir yolu ağları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.


Soru 21
I.   Çanakkale
II.  Suriye
III. Kafkas
Yukarıda verilen cephelerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin taarruz amaçlı açtığı cepheler arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III


Soru 22
I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin Araplarla iş birliği yapmak için imzaladığı gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul
B) Sykes-Picot
C) Mac Mahon
D) St. Jean De Maurıenne
E) Sevr


Soru 23
  I.  Ailesinin bu konuda ısrarcı olması,
 II.  Askerlik mesleğini sevmesi,
III.  Osmanlı Devleti’nin o yıllarda içinde bulunduğu durum
Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine yönelmesinin nedenleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?
A) Milliyetçilik akımı
B) Sömürgecilik yarışı
C) Silahlanma ve bloklaşma
D) Rusya’nın Balkanlara hâkim olma mücadelesi
E) Hammadde ve pazar ihtiyacı


Soru 25
Atatürk, çocukluğuna ve ilköğrenim yaşamına ilişkin anılarını ilk kez 1922 yılı başında Vakit Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yalman’a çok içtenlikle şöyle anlatmıştır: Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Annem, geleneksel yöntemlerle eğitim veren Mahalle Mektebine gitmemi istiyordu. Babam ise yeni açılan Şemsi Efendi Mektebine devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca halletti. Önce Mahalle Mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da Mahalle Mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebine kaydedildim.
Atatürk’ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere göre; ailesi ve Osmanlı eğitim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlı’da modern eğitim veren okullar da bulunmaktadır.
B) Ailede demokratik bir anlayış vardır.
C) Osmanlı’da eğitim birliği bulunmamaktadır.
D) Aile eğitime önem vermektedir.
E) Babası daha gelenekçi bir düşünceye sahiptir.


Soru 26
I. Batıcılık
II. Milliyetçilik
III. İslamcılık
Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


Soru 27
Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) En çok etkilendiği yazarların başında Namık Kemal ve Tevfik Fikret gelmektedir.
B) Harp Akademisi’nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.
C) 31 Mart İsyanı’nın bastırılmasında, Hareket Ordusu’nda görev almıştır.
D) İlk görev yeri, Şam’daki V. Ordu’dur.
E) Katıldığı ilk savaş, Çanakkale Muharebeleridir.


Soru 28
Osmanlı Devleti’nin son yıllarda içinde bulunduğu kötü durum ve okuduğu kitaplar Mustafa Kemal’de Türkçülük düşüncesinin gelişmesine neden olmuştur.
Eğitim hayatı yıllarında Mustafa Kemal’in okuduğu şiirlerde “ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum” dediği ve Türkçülük düşüncesinin gelişmesinde katkısı olan şair kimdir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Namık Kemal
C) Tevfik Fikret
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Kemal Tahir


Soru 29
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kaybedilen toprakları geri almak istemesi
B) Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
C) İttihat ve Terakki’nin Almanya yanlısı politika izlemesi
D) Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
E) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırması


Soru 30
Şehir; Selanik ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli bir bölgesidir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II. Abdülhamit’e karşı meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in de eğitim aldığı bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sofya
B) İstanbul
C) Şam
D) Manastır
E) Trablusgarp


Soru 31
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cepheler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suriye - Filistin
B) Çanakkale - Kanal
C) Galiçya - Makedonya
D) Kanal - Galiçya
E) Yemen - Kafkas


Soru 32
Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Farklı ırka mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir yerdir.
B) Bir liman şehri olup, Avrupa ve İstanbul’u birbirine bağlayan demiryollarına sahiptir.
C) Osmanlı yönetimine karşı isyanların yoğun olduğu bir şehirdir.
D) Avrupa’dan yayılan yenilik akımlarına ilk olumsuz tepkilerin verildiği yerdir.
E) Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bu şehirde birlikte yaşamışlardır.


Soru 33
Mustafa Kemal’in yaklaşık üç yıl eğitim aldığı Manastır kentiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Önemli bir limanı olan ve sanayileşmiş bir şehirdir.
B) Özellikle tarih bilincini ve vatan sevgisini kazandığı şehirdir.
C) Meşrutiyet yanlılarının yoğun olarak yaşadığı bir şehirdir.
D) Çok kültürlü bir yapıya sahiptir.
E) Yabancı devletlerin azınlıklar üzerindeki etkilerinin görüldüğü bir şehirdir. 
CEVAPLAR: 1-A    2-B    3-B    4-C    5-C    6-C    7-B    8-B    9-D    10-B    11-E    12-D    13-C    14-B    15-E    16-A    17-E    18-D    19-B    20-C    21-C    22-C    23-D    24-D    25-E    26-D    27-E    28-A    29-E    30-D    31-C    32-D    33-A