E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Üyelik Gerektirmez


 1. Anasınıfına kaydedilecek çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8de belirtilmiş olan Aday Kayıt Formu (EK-1), Acil Durumlarda Başvuru Formu (EK-3) ve İnceleme Formu (EK-5) alınarak düzenlenmesi ve ilgili öğrencinin Portfolyo (Gelişim Dosyası)’nda muhafaza edilmesi.
 2. Yıllık Plan ve Günlük Planların,  Okul Öncesi Eğitim Programı (OÖEP) ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge hükümleri doğrultusunda öğrenci durumları ve çevre koşullarına uygun olarak yapılması ve muhafaza edilmesi. (OÖEKY Madde: 20/a. ve OÖEP Bölüm: Programın Tanıtımı)

Açıklamalar: 

a) Program ekinde verilen Öğretmen Kılavuz Kitabı örnek olarak kabul edilmelidir,

b) Yıllık plan, Program ve Kılavuz kitapta yer alan örneklerine uygun olarak yapılmalıdır,

c) Yıllık planda; amaç ve kazanımlar program kitabındaki aynı numaralar ve ifadelerle açık olarak yazılmalıdır,

d) Günlük planlarda, yıllık plandan seçilen amaç ve kazanımlar kodlanarak yazılmalıdır (BA A5: K 1, 2, 4),

e) Günlük planlar, Kılavuzdaki örneklerde olduğu gibi çizelge şeklinde düzenlenebileceği gibi, düz metin şeklinde de yazılabilir,

f) Günlük planlarda konular araç olarak alınmalıdır. Temel amaç konunun öğretimi olmayıp konu yardımıyla amaç ve kazanımların ortaya çıkarılmasıdır. Her şey konu olabilir.

g) Günlük planlarda amaç ve kazanımlar seçilirken, bir amacın tüm kazanımlarının birlikte ele alınması gerekmediği gibi, aynı amaç ve kazanımlara tekrar yer vermekte pekiştirme açısından mümkündür.

h) Yapılacak etkinliklerde “yaratıcılık” ön planda tutulmalıdır.

i) Çocuk ne kadar zengin bir uyarıcı çevre içinde bulunursa o kadar çok gelişir. Bu nedenle öğretmenlerin plan hazırlarken, Öğretme – öğretme yaşantılarını farklı ortamlar, farklı materyaller ve farklı etkinliklerle zenginleştirmeye önem vermeleri gerekmektedir

j) “Oyun”; okul öncesi çocuğunun hem işi ve ayrılmaz parçasıdır, hem de bir okul öncesi eğitim tekniğidir.

k) Yıllık ve günlük planlarda yer verilecek kavramların, Programda önerilen kavramlar listesinden seçilmesine özen gösterilmelidir.

YILLIK PLANLAR:

a) Amaç ve kazanımlar

b) Gelişim alanları

c) Kavramlar

d) Alan gezileri

e) Belirli gün ve haftalar

f) Aile Katılımı ve Aile Eğitimi

g) Değerlendirme

GÜNLÜK PLANLAR:

Etkinlikler:

a) Serbest zaman etkinlikleri (Sanat Etkinlikleri, Masa etkinlikleri, Köşe etkinlikleri),

b) Türkçe dil etkinlikleri (Tekerlemeler, Parmak oyunları, Şiir, Resimli kitap okuma, Hikâye öncesi ve hikâye sonrası etkinlikler, Öykü anlatma-tamamlama, Taklit oyunları, Dramatizasyon çalışmaları),

c) Oyun etkinlikleri (Yarı yapılandırılmış ve Yapılandırılmış oyun etkinlikleri),

d) Müzik etkinlikleri

e) Fen ve Matematik etkinlikleri (Deneyler, Araçları tanıma kullanma, Mutfak çalışmaları, Doğa gezileri, Koleksiyonlar, Belgesel izleme, vb., Ayrıca çocukları doğaya çıkarıp; onlara, doğayı ve doğadaki canlı ve cansız varlıkları tanıtma, sevdirme ve korumaya yönelik bilgi ve beceriler kazandırma çalışmaları)

f) Okuma yazma hazırlık çalışmaları (Dinleme, Konuşma, Temel Kavramlar, El becerisi çalışmaları, Çizme, Boyama, Kesme, Katlama),

g) Drama

h) Alan gezileri

i) Sanat Etkinlikleri

j) Beslenme eğitimi

k) Geliştirilmesi düşünülen kavramlar

l) Belirli gün ve haftalar

m) Değerlendirme

 

 1. Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defteri’nin tam ve zamanında işlenmesi. (OÖEKY Madde: 20/a. ve EK-9)
 2. Öğrenci devamlarının izlenmesi, tam ve zamanında Okul Öncesi Eğitim Kurumları Devam Çizelgesi’ne (EK-4) ve e-okul sistemine işlenmesi. (OÖEKY Madde: 14 ve EK-4)
 3. Aile eğitimi etkinliklerine önemi doğrultusunda yer verilmesi, bunun için öncelikle Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu’nun sonuçlarından yararlanılması, daha sonra eğitim toplantıları, konferanslar, eğitim panoları ve bireysel görüşmeler olarak sıralanabilecek etkinliklerinden bir tanesi veya daha fazlasından yararlanma yoluna gidilmesi. (OÖEP Bölüm: Aile Katılımı)
 4. Ebeveynlerin eğitim etkinliklerine katılımının önemsenmesi, Ebeveyn Katılım Formu sonuçlarından yararlanılarak ebeveynlerin imkânlar ölçüsünde sınıf ortamına davet edilmesi. (OÖEKY Madde: 7/j., 20/d., 51 ve OÖEP Bölüm: Aile Katılımı)
 5. Okul Öncesi Öğretmenince; çevre koşulları ve imkânlar ölçüsünde çocuklar için yılda en az iki Ev ziyareti düzenlenmesi, edinilen izlenimlerin ve yapılan gözlem sonuçlarının daha sonra kaydedilerek ilgili çocuğun dosyasında muhafaza edilmesi. (OÖEP Bölüm: Aile Katılımı)
 6. Okul öncesi eğitimde Değerlendirme;

1- Çocuğun tanınması ve değerlendirilmesi,

2- Programın değerlendirilmesi,

3- Öğretmenin kendini değerlendirmesi, olmak üzere üç boyutta ele alınması;

 

1- ÇOCUĞUN TANINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ BOYUTU İTİBARIYLA;

  • Her öğrenci için Kazanım Değerlendirme Dosyası oluşturularak Kazanım Değerlendirme Formu’nun her dönem sonunda düzenlenmesi ve bu dosyada muhafaza edilmesi. (OÖEKY Madde: 55, 20/c. ve EK-8)
  • Ölçme-değerlendirme dokümanları olarak; Oyun Gözlem Formu, Sistematik Gözlem Formu, Kısa Not Örneği, Anekdot Kayıt Formu, Gelişim Kontrol Listeleri ve bunların dışında öğretmenin kendisinin geliştirebileceği formlar olmak üzere çocuk için düzenlenen her türlü belge, form ve ölçme-değerlendirme dokümanına yeterli sayıda yer vererek hazırlaması ve Portfolyo (Gelişim Dosyası)’nda muhafaza edilmesi. (OÖEP Bölüm: Okul Öncesi Eğitimde Değerlendirme)

Etkili bir portfolyo dosyasında neler bulunmalıdır?

a) Aileye ait bilgi formları,

b) Öğretmenin çeşitli durum ve zamanlarda topladığı gözlem bilgileri,

c) Çocuğa ve aileye ait anekdotlar,

ç) Standart test ve gelişimsel kontrol listelerinin sonuçları,

d) Öğretmenin çocukla ilgili kısa ve uzun vadedeki planları,

e) Çocuğa ait kişisel bilgiler,

f) Fotoğraflar,

g) Video kayıtları,

ğ) Çocuğun seçti¤i sanat çalışmaları,

h) Çocuğun sorduğu sorular, bazı sorulara verdiği ilginç cevaplar,

ı) Projeler, vb

 

  • Çocukların bedensel gelişimlerini takip etmek ve desteklemek amacıyla imkânlar ölçüsünde sağlık taramasından geçirilmesi (OÖEKY Madde: 17/h.) ve Tarama Fişinin bir nüshasının muhafazası, boy ve kilo ölçümlerin aylık olarak alınarak ilgili çizelgeye işlenmesi, mümkün olması durumunda Snellen Göz Tarama Testinin uygulanması, bütün bu sonuçlardan beden sağlığı ve gelişiminde aksamalar olduğu değerlendirilen çocuk/çocuklar olması durumunda aileler ile iletişime geçilerek ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi. (OÖEKY Madde: 7/a., 7/k.)
  • Çocuklara dair alınan bütün veriler (Portfolyo, Kazanım Değerlendirme Dosyası, v.b. gibi) ışığında her dönem sonunda Gelişim Raporu hazırlanarak e-okul sistemine işlenmesi ve bir örneğinin veliye verilmesi. (OÖEKY Madde: 56, EK-10 ve OÖEP Bölüm: Okul Öncesi Eğitimde Değerlendirme )
  • E-okul sisteminde her çocuk için öğrenci dosyasının tutulması ve zamanında işlenmesi, okul öncesi eğitimi tamamlayan veya okul öncesi eğitim kurumlarına en az bir öğretim yılı devam eden çocuklara, e-okul sisteminde düzenlenen Katılım Belgesi’nin verilmesi.  (OÖEKY Madde: 56 ve EK-10 )

2- PROGRAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ BOYUTU İTİBARIYLA;

 • Yıllık planda, amaçlar ve kazanımlar, kavramlar, alan gezileri, belirli gün ve haftalarda yapılacak etkinlikler ve aile katılımı çalışmalarında neleri gerçekleştirip gerçekleştiremediğini, etkinlikleri uygulayıp uygulayamadığını, uygulamada ortaya çıkan sorunları ve yeni gereksinimleri “değerlendirme” bölümünde belirterek bir sonraki ay için göz önünde bulundurulması, bu değerlendirmelerin tamamının ise bir sonraki yıllık planın oluşturulmasına kaynak teşkil edebileceğinin göz önünde bulundurulması. (OÖEP Bölüm: Okul Öncesi Eğitimde Değerlendirme )
 • Günlük planın değerlendirilmesinde ise o güne ait amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının belirtilmesi ve sonraki günler için gerekli ipuçlarının kaydedilmesi. (OÖEP Bölüm: Okul Öncesi Eğitimde Değerlendirme )

3- ÖĞRETMENİN KENDİNİ DEĞERLENDİRMESİ BOYUTU İTİBARIYLA;

 • Öğretmen, çocukların değerlendirilmesi ve programın değerlendirmesi sonucunda elde ettiği verileri analiz ederek hazırladığı planı, eğitim ortamını ve kullandığı materyalleri gözden geçirmesi ve sonuç olarak kendi kendini düzenli aralıklarla Öz Değerlendirme Formu ile değerlendirmesi. (OÖEP Bölüm: Okul Öncesi Eğitimde Değerlendirme )
 1. Derslikte bulunması gereken ilgi/etkinlik köşelerinin oluşturulması, çocukların eğitim sürecinde bu köşelerden etkin olarak yararlandırılmasına gereken titizliğin gösterilmesi. (OÖEP Bölüm: Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi )

Sınıflarda Bulunması Gerekli Etkinlik Köşeleri:

1. Evcilik Köşesi,

2. Fen ve Matematik Köşesi,

3. Sanat Etkinlikleri Köşesi- (Resim, boyama, yoğurma maddeleri, artık malzemeler, ip - boncuklar, vb.),

4. Resimli kitap Köşesi,

5. Blok Köşesi,

6. Müzik Köşesi (teyp, kasetler, radyo, vb.),

7. Kukla Köşesi,

8. Eğitici Oyuncak Köşesi- (Yap - bozlar, küçük küpler, takmalı - sökmeli oyuncaklar),

9. Manipülatif Oyuncaklar Köşesi (Masa, sandalye, Legolar, vs), bulunur.

10. Ayrıca oyun alanları ve bahçe düzenlemesi gerekir.

 

 1. Veli toplantılarının önemine uygun olarak her yarı yılda en az bir kez yapılması. (OÖEP Bölüm: Programın Tanıtımı )
 2. Zümre öğretmenler kurulu toplantısının amaç ve önemine uygun olarak eğitim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça yapılması. (OÖEKY Madde: 20/j., 23 )
 3. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının yükseltilmesi hususunda Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 2009/53 sayılı genelge hükümlerinin dikkate alınmasına titizlik gösterilmesi.
 4. Oyunların, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olduğu gerçeğinden hareketle tüm etkinliklerin oyun temelli düzenlenmesinin esas alınması. (OÖEKY Madde: 7/ı. ve OÖEP Bölüm: Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri Madde: 9. )

Eğitim Etkinliklerinin Uygulanması:

 • Etkinlikler uygulanırken; çocukların aktif katılımı sağlandığı, onların okulda arkadaşları, evde ise   aileleri ile birlikte ortak amaç doğrultusunda sorumluluk  almalarının desteklenmesi,
 • Etkinlikler sırasında bireysel çalışmalarda, küçük ve büyük grup çalışmalarına dengeli olarak yer       verilmesi,
 • Seçilen etkinliklerin çocuğun yaşantılarından yararlanılarak oluşturulması,
 • Etkinliklerin çocukların bildiklerinden ve başarabildiklerinden başlayarak planlanması,
 • Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce gerekli materyallerin sınıf içinde hazır bulundurulması,
 • Etkinliklerin başlatılmasında ve sürdürülmesinde çocukların etkin katılımlarının sağlanması,
 • Gün içinde uygulanan birden fazla etkinliklerin bir bütün oluşturmasına özen gösterilmesi,
 • Etkinliklerin uygulanmasında esneklik ilkesi gözönünde bulundurularak çocukların düşünceleri ve tercihlerinin dikkate alınması, öğrencilerin ilgi ve tercihlerine göre Öğretmenin planda yer alan etkinliklerin sıralarını, sürelerini değiştirmesi ve farklı çalışmalara yer vermesi.

 

 1. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulanmaması ve kısıtlamalara yer verilmemesi. (OÖEKY Madde: 7/e. )
 2. Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemlerin alınması. (OÖEKY Madde: 20/g.)
 3. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının; çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluluk düzeylerini artırmak için yapılan etkinlikleri içermesine, asla okuma ya da yazma öğretmek amacı taşımaması hususuna titizlik gösterilmesi. (OÖEP Bölüm: Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları )


Eski Eklenen Benzer Dosyalar: